جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.net 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.org 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.info 1 مبلغ300,000 ريال مبلغ380,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.name 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ380,000 ريال
.me 1 مبلغ400,000 ريال مبلغ710,000 ريال مبلغ710,000 ريال
.asia 1 مبلغ250,000 ريال مبلغ350,000 ريال مبلغ350,000 ريال
.ir 1 مبلغ100,000 ريال مبلغ100,000 ريال مبلغ100,000 ريال


پارس داده